Privacy & Algemene voorwaarden

Banketbakkerij Gosselaar
Banketbakkerij Gosselaar, gevestigd aan Nieuwehuizen 20, 9401 JT Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Banketbakkerij Gosselaar
Nieuwehuizen 20
9401 JT Assen
Telefoon: 0592 312 355
Mail: info@banketbakkerijgosselaar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Banketbakkerij Gosselaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u die aan ons verstrekt heeft om gebruik te kunnen maken van onze diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij bewerken geen persoonsgegevens die in de categorie “Bijzondere persoonsgegevens” vallen zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming van een ouder of voogd toch persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@banketbakkerijgosselaar.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Banketbakkerij Gosselaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en/of diensten aan u te leveren
– Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Banketbakkerij Gosselaar neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vanwege de aard van onze diensten is het niet te voorspellen of oude gegevens ooit nog weer eens nodig zijn. Daarom slaan wij gegevens in principe voor onbepaalde tijd op. Maar alleen gegevens gerelateerd aan lopende acties worden ingezien en gebruikt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Banketbakkerij Gosselaar verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Banketbakkerij Gosselaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@banketbakkerijgosselaar.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Banketbakkerij Gosselaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Banketbakkerij Gosselaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk via info@banketbakkerijgosselaar.nl.